ENDOMETRİOZİS

Endometriyumun bezleri ve stromasının endometriyum dışı yerleşimde bulunması ile karakterize selim fakat ilerleyici durumdur. Kadınların %5-10’unda, jinekolojik laparatomilerin %20’sinde ve infertil hastaların %30-50’sinde görülür . Ailesel yatkınlık (poligenik veya multifaktöryel kalıtım geçişi) vardır.

Endometriozis öne sürülmüş şu birkaç mekanizmanın birinden kaynaklanabilir- lenfatik yayılım, çölomik epitelyumun metaplazisi veya mülleryen kalıntı, retrograd menstürasyon ile ekilme veya doğrudan hematojen yayılım. İatrojenik olduğu düşünülen yayılım (cerrahi olarak) rapor edilmiştir. İmmunolojik bir defektin rolü tartışılmış fakat kesin olarak rolü belirlenmemiştir.

Belirti ve Bulgular:

 • Asemptomatik (%30’a kadar)
 • Kronik pelvik ağrı veya disparoni (en şiddetli adetten 36-48 saat önce), premenstürel veya menstürel ağrı, diskezi, adet ortası (ovulatuar) ağrı – ağrı şiddeti hastalar tarafından sıklıkla hastalığın şiddeti ile ters orantılı olarak bildirilmekte; küçük implantlar oldukça şiddetli ağrıya yol açabilir ve büyük bir endometriyoma asemptomatik olabilir.
 • İnfertilite
 • Intermenstrüel kanama (%15-20)
 • Anovulasyon (%15)
 • Aralıklı kabızlık veya ishal
 • Adneksiyel kitle(ler)
 • Uterus retroversiyonu, posterior cul-de-sac’ta yapışıklık ve nodülarite

Herhangi bir görüntüleme endike değildir, pelvik veya tansvaginal ultrasonografi veya magnetik rezonans görüntüleme (MRI) ile endometrioma veya yapışıklıklar (non-spesifik) belirlenebilir.

Analjezikler (nonsteroidal antienflamatuar ilaçlar), adet düzeninin modifikasyonu (oral kontraseptifler), adetlerin supresyonu (gonadotropin serbestleştirici hormon [GnRH] agonistleri, danazol sodyum, oral progestinler, uzun etkili progestinler, kesintisiz oral kontraseptifler) tedavide kullanılabilir.

Tedavi seçenekleri birçok faktöre göre belirlenir-tanının güvenilirliği, hastalığın ve semptomların şiddeti, hastanın fertilite isteği, diğer organ tutulumları. 5 cm’den büyük Endometriyomalar cerrahi tedavi gerektirir.Cerrahi tedavi konservatif (lezyonların rezeksyonu) veya definitif (histerektomi , ooforektomi) olabilir.

Medikal Tedavi

6 ay boyunca GnRH agonistleri: aylık löprolid asetat (Lupron) 3.75 mg IM; naferelin asetat (Synarel) 200 µg intranasal (sabah bir, akşam diğer burun deliğine); aylık goserelin asetat (Zoladex) 3.6 mg implant.

:Progestinler, düşük dozlu oral kontraseptifler veya herikisi birden GnRH agonistlerinin etkinliğini azaltmadan yan etkilerini azaltabilir.

Alternatif ilaçlar

 • 6-9 ay Danozol sodyum 200mgx4/gün oral, (hastaların %80’inde yan etkiler görülür,%10-20’si tedaviyi yan etkiler nedeniyle bırakır) veya
 • Kesintisiz kombine oral konraseptifler (monofazik preparatlar) günlük 6-9 ay boyunca (ara kanama olursa 5 gün boyunca doz iki katına çıkartılır) veya
 • Medroksiprogesteron asetat 30mg/gün oral veya 6-9 ay boyunca 3 ayda bir 150mg IM

Hiçbir tedavi 6 ay tamamlanmadan önce değerlendirilmemelidir. Hasta öyküsü ve fizik muayene ile değerlendirme genellikle yeterlidir.

Endometriozis tedavisinde hiçbir zaman ‘kür’sağlandığı düşünülmez. Hastaların %40-50’sinde 5 yıl içinde ve %5-15’inde 1 yıl içinde nüks görülmesine rağmen medikal veya cerrahi tedavi ile hastaların semptomları kaybolabilir ve hastalığın progresyonu durdurulabilir.Tedavi başarısı ve nüks riski hastalığın başlangıçtaki derecesine bağlıdır. Hastaların %40’ında tedavi ile gebelik elde edilebilir. Endometriozis genellikle menopoz (doğal veya cerrahi olarak) ile geriler.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
 • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
 • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.