GEBELİKTE KALP HASTALIKLARI

Obstetrik olmayan maternal mortalitenin en önemli sebeplerinden biri kalp hastalıklarıdır. Geçmişte konjenital kalp hastalığı olanlar üreme çağına kadar yaşayamazken günümüzde bu hastaların planlı veya plansız olarak gebelikle yüzyüze gelmeleri sıktır.

Kardiyak hastalıklar tüm gebeliklerin yaklaşık %1 ini komplike etmektedir. Mitral valf prolapsusu gebe kadınların %5-7 sinde bulunmaktadır. Lezyonun tipine ve hastanın fonksiyonl gücüne bağlı olarak riskin tipi ve ciddiyeti değişir (Tablo 1) Kapak hastalığı olanlar doğum süresince ve sonrasında tromboembolik hastalık, kalp yetmezliği, subakut bakteriyel endokardit ve pulmoner ödem için artmış riske sahiptir.

Tablo 1. GEBELİKLE İLİŞKİLİ MATERNAL KARDİAK MORTALİTE

Grup I (mortalite <%1)

Atrial septal defekt

Bioprostetik kapak

Mitral darlık (fonksionel, klas I ve II)

Patent duktus arteriosus

Pulmoner/trikuspit hastalıklar

Düzeltilmiş Fallot tetralojisi

Ventriküler septal defekt

Grup II (mortalite %5-15)

Aort stenozu

Kapak tutulumu olmayan aort koarktasyonu

IIA

Marfan’s sendromu(normal aort ile beraber)

Mitral stenoz (fonsionel, klasııı ve IV)

Geçirilmiş myokardial infarkt

Düzeltilmemiş fallot tetralojisi

IIB

Artifisiel kapak

Atrial fibrilasyonun eşlik ettiği mitral stenoz

Grup III (mortalite %25-50)

Kapak tutulumuyla giden aort koarktasyonu

Aort tutulumu olan Marfan’s sendromu

Pulmoner hipertansiyon

4.a Yönetim Hedefleri:

Kardiyovasküler durumlar yüzünden risk altında olan hastaların tanımlanması, anne ve fetus riski hususunda gerçekçi önerilerin oluşturulması ve bu risklerin azaltılması gerekir. Antepartum bakımın temeli, maternal kardiyak durumun ve fetal iyilik halinin sık değerlendirilmesi, bununla beraber kardiyak iş yükünü artıracak durum ve hareketlerden sakınılması önemlidir. Anemiden korunmak veya tedavi etmek, herhangi bir enfeksiyon ve ateşi hemen tedavi etmek, ağır aktivitenin kısıtlanması ve uygun kilo alımının sağlanmasına dikkat edilmelidir.

Gebeliğin ortalarında kardiyak output %40 oranında artmıştır. Bu artış potansiyel olarak ölümcüldür. Kardiyak output doğumun hemen sonrasında ek bir artış daha gösterir. Çünkü maternal dolaşıma uterin konraktsiyonlardan ve hızlı uterus volüm kaybından doğan 500 ml ek kan girer. Peripartum kardiyomiyopati gibi kardiyak komplikasyonlar doğumdan sonra 6 aya kadar görülebilir.

Romatizmal kapak hastalıkları en sık tip olmak üzere, gebeliğin en sık karşılaşılan kardiyak komplikasyonu valvüler kalp hastalıklarıdır. Gebelikle ilgili riskin derecesini valvüler lezyonların ciddiyeti belirler. Bu hastaların kabaca %90 ı, gebelik boyunca artan kardiyak output’a bağlı olarak giderek kötüleşen obstrüksiyonla sonuçlanabilen mitral darlığa sahiptir. Ciddi veya atriyal fibrilasyonu olan hastalarda kalp yetmezliği riski artmıştır.

Stratejiler:

NewYork Kalp Birliğinin kalp hastalıkları sınıflaması gebelik riski açısından yararlı bir kılavuzdur. (Tablo 2)

Tablo 2 .NEW YORK KALP BİRLİĞİ; KALP HASTALIKLARI SINIFLAMASI

KLAS I

Kardiak dekompensasyon yok

KLAS II

Dinlenme anında dekompensasyon bulgusu yok

Fiziksel aktivitede minimal kısıtlanma

KLAS III

Dinlenme anında dekompensasyon bulgusu yok

Fiziksel aktivitede belirgin kısıtlanma

KLAS IV

Dinlenme anında dekompansasyon bulguarı var

Fiziksel aktivite ile rahatsızlık oluşur.

Klas 1 veya 2’deki septal defektli, patent duktus arteriyozus veya hafif mitral ya da aortik kapak hastalığı olan hastalar fetüsleri prematürite ve düşük doğum ağırlığı için büyük risk altında olsa da, genellikle gebelik boyunca prognozları iyidir. Primer pulmoner hipertansiyon, düzeltilmemiş fallot tetralojisi, eiesenmenger sendromu ya da diğer durumlar gibi Klas 3 veya 4’e giren hastalar gebeliği nadiren tolere edebilir. Bunlarda %50 lerin üzerine çıkan ölüm riski vardır. Kardiyak dekompansyonları bu derecede olan hastalara gebelikten kaçınmaları veya hem kardiyoloji hem de yüksek risk obstetri uzmanları ile konsülte edilerek gebeliğin sonlandırılması önerilmelidir.

Nitral valf prolabsusu olan hastaların çoğu iyi durumdadır. Nadiren sol atrial ve ventrüküler genişlemesi olan bazı hastalarda gebeliğin akışı sırasın disfonksiyon gelişebilir. Hastalığın ciddiyeti ve atrium ile ventrüküller üzerine etkisi EKO ile değerlendirilebilir. Peripartum kardiyomiyopati nadirdir ancak çok ciddidir. Gebeliğin son ayında veya doğumu takip eden 6 ay içinde ortaya çıkabilir, bulgu ve belirtileri diğer kardiyomiyopatilere benzerdir. Sıklıkla spesifik bir neden tanımlanamaz ve sebep meçhul olarak kalır. Bu süreç oldukça ağır bir risk teşkil eder ve erken kuşkulanma ile agresif tedavi gerektirir. En büyük riske sahip olan hastalar 30 lu yaşlarda, multipar, siyah ırktan ikiz gebelik veya preeklampsisi olanlardır. İdiopatik hipertrofik subaortik stenoz ve Marfan sendromu ile ilişkili yapısal anormallikler gibi alışılmamış kardiyak durumlar %25-50 veya daha yüksek maternal mortalite oranları ile ilişkilidir. Böyle durumların varlığı gerçekçi prekonsepsiyonel danışmayı ve gebelik oluşmalı mı diye uzmana yönlendirmeyi gerektirir.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.