İNSÜLİN DİRENCİ ve POLİKİSTİK OVER SENDROMU

Kilo verme

PKOSun metabolik anormalliklerinin tedavisi tip 2 diabet gelişme ve kardiovasküler hastalık riskini azaltmaktadır. Insülin hassasiyetini artttırmanın en iyi yolu kilo vermektir. Diabet açısından yüksek riskte olanlarda kilo vermek metfrominden daha etkili bulunmuştur. Obez PKOSlu kadınlarda %5-10 kilo vermenin etkisi bildirilmiştir. Menstruel fonksiyondaki iyileşme %80-90 hastada görülmüştür. Açlık insülin ve glukoz yüklemeye bağlı insülin cevabında belirgin azalma olmuş insülin hassasiyeti artmıştır. Total kolesterol, LDL-K ve trigliseridler düşmüştür. Zamanlı ilişki ve tedavi sikluslarında gebelik oranları artmış, spontan düşükler azalmıştır. Total ve serbest testosteron seviyeleri normale dönmüş, seks hormon bağlayıcı globulinde anlamlı artış olmuştur.

Insülin hassaslaştırıcı ajanlar

Metformin

PKOSda metformin tercih edilen ilaçtır. Gebelik kategorisi B grubu bir ilaçtır ve PKOSda insülin hassaslaştırıcı ilaçlarla ilgili yayınlarda en sık kullanılan ajandır. Metfromin tip 2 diabetli hastalarda plazma glukozunu azaltan bir biguaniddir. Hepatik glukoz yapımını azaltarak ve glukoneogenezi hem direk hem de indirekt inhibe ederek etki oluşturmaktadır. Metformin tedavisi 500 mg /gün olarak akşam yemeğinde alınarak başlar ve 1-2 haftada bir 500 mg artışlar yapılır. Çoğu çalışmada metformin 2-3 doza bölünmüş günlük 1500-1700 mg kullanılmıştır. En sık yan etkileri gastrointestinaldir ve diare, gaz, bulantı ve abdominal rahatsızlıktır. Hastaların %5’i ilacı tolere edememektedir. En ciddi komplikasyon laktik asidozdur ve 100000 hasta kullanım yılında 3 vaka olarak görülür. Metformine bağlı laktik asidoz vakalarında %90 oranında konjestif kalp yetmezliği, renal yetmezlik, kronik akciğer hastalığı veya 80 yaşın üzerinde olma gibi predispozan faktörler bulunmuştur.

1500-1700 mg/gün dozunda PKOSun üreme ve metabolik sonuçlarında iyileşme sağlamaktadır. Metfromin kullanan ve zayıflatıcı diyet alan PKOSlu kadınlar sadece diyet alanlardan daha fazla kilo vermektedirler.

Tiazolidinedionlar

Peroksizom proliferatör aktivate reseptörler (PPAR) 48 üyeli nükleus reseptör ailesinin bir alt grubudur. Ligand bağlanmasına bağlı gen ekspresyonunu regüle eder. Tiazolidinedionlar açlık ve tokluk kan şekeri konsantrasyonunu ve serbest yağ asitlerini düşürmektedir. Insülin seviyeleri de düşmektedir. Hepatik insülin hassasiyetini ve yağ dokusundaki insülin hassasiyetini arttırmaktadırlar.

PKOSlu obez kadınlarda pioglitazon kullanılması açlık ve glukoz yüklemeden 2 saat sonra alınan kan insülin konsantrasyonunda metformin kadar etkili olmuştur. Pioglitazon ve metformin hirsutizm ve serum serbest testosteron ve androstenedion konsantrasyonlarını anlamlı azaltmıştır. Pioglitazon insülin hassasiyetini metfromine göre daha etkili iyileştirmiştir. Vücut kilosunda, VKI, bel-kalça aranında anlamlı artışa rağmen bu etkiler gözlenmiştir. Bu paradoksal sonuçlar abdominal yağın cilataltına kayması ve insülin hassasiyetindeki iyileşmeye bağlıdır.

Roziglitazon tedavisi, klomifen sitrat alan PKOSlularda ovulayon oranlarını iyileştirmiştir.

Tiazolodinedion, gebelik kategori c grubu ilaçtır. Troglitazon Insülin hassasiyeti ve glukoza insülin cevabı iyileşmiştir. Ovulasyon günlük 600 mg troglitazon kullanan grupta %62 oranında sağlanmıştır. Pioglitazon veya rosiglitazon benzer etkilere sahiptirler.

Doğum kontrol hapları ve antiandrojenler

Antiandrojenler insülin cevabında ve lipid seviyelerinde hafif iyileşme sağlamaktadırlar. Spironolakton ve flutamid ve GnRH agonisti buserelin hiperandrojenik kadınlarda insüline bağlı glukoz atılımını arttırmaktadır. 250 mg/gün dozda ergen PKOSlu kızlarda ovulasyon sağlanmışıtr.

Oral kontraseptiflerin değişik etkileri vardır. Trifazik noretindron oral kontraseptif normal ve PKOSlu kadınlarda insülin hassasiyetinde azalmaya neden olmuştur. Siproteron asetat 100 mg benzer etki yapmıştır. Norestinat içeren oral kontraseptifler obez olmayan PKOSlu kadınlarda insülin hassasiyeti üzerine etki yapmamıştır.

Metformin ile birlikte 2 mg siproteron asetat/35 mg etinil östradiol oral kontraseptif kullanımı sadece oral kontraseptif kullanımı ile obez olmayan PKOSlu kadınlarda karşılaştırılmış ve ilk grupta VKI ve bel-kalça oranında belirgin azalma ve glukoz-insülin oranında belirgin artış gözlenmiştir.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.