Kadın HastalıklarıİDRAR TORBASI VE RAHİM SARKMASI NASIL OLUŞUR
Rahimağzından kaynaklanan ve yanlarda kemik pelvise uzanan doku yumağı ve yine rahimağzından kaynaklanan ve omurgaya dogru uzanan bağlar rahim ve vajeni belli bir açıda ve konumda karın içinde tutmaktadır
GENİTAL ORGAN SARKMASI KİMLERDE GÖRÜLÜR
İleri yaşta bağ doku elastikiyetinin kaybolması da şikayetlerin postmenapozal dönemde daha sık görülmesinin nedenidir
RAHİM VE İDRAR TORBASI SARKMASI BELİRTİLERİ
Öksürmek, aksırmak, gülmek, ağır birşeyler taşımak gibi karıniçi basıncını arttırıcı manevralar stresle idrar kaçırmaya yol açar. Hasta istemsiz idrar kaçırma şikayeti ile başvurabilir.
RAHİM VE İDRAR TORBASI SARKMASINDA TANI
Tanıda öncelikle iyi pelvik muayene yapılmalıdır. Pelvis tabanının 3 bölgesi ( ön, orta ve arka) dikkatlice bulgular açısından incelenmelidir.
RAHİM SARKMASI ENGELLENEBİLİR Mİ
Bazı kadınlarda doğuştan gelen bağ dokusu gevşekliği vardır. Bu hanımlar üreme çağlarında rahim sarkması gibi şikayetler ile hekime başvururlar. Ancak asıl şikayetlerin şiddetlendiği dönem menapoz sonrası dönemdir. 
RAHİM VE İDRAR TORBASI SARKMASI TEDAVİ EDİLMEZSE
Rahim sarkması kronik pelvik ağrıya, cinsel ilişkide sorunlara, cinsel birliktelikten haz alamamaya, ağrılı birleşmeye neden olabilir.
NORMAL YUMURTALIK FONKSİYONLARI
Üreme çağındaki kadınlarda yumurtalıklar kana östrojen ve progesteron salgılarlar.Bu iki hormon sperm ile döllenmiş olan yumurtanın rahim duvarına tutunması...
ANORMAL RAHİM KANAMASININ SEBEPLERİ
Anormal rahim kanamasının sebebi rahmin yapısal anormalliklerinden kaynaklanıyor olabilir.Anormal rahim kanamasına sebep olan yapısal sebeplerin büyük bir kısmı polip fibroid(myoma) ve adenomyozis gibi selim lezyonları içerir. Diğer sebepler ise erken gebelikle düşük ve ektopik gebelik dahil erken gebelik ve kanama bozukluklarıdır
DİSFONKSİYONEL RAHİM KANAMASI
Rahim kanamsının rahimin ya da rahim duvarının yapısal anormalikleri ile ilişkisiz olmasına disfonksiyonel rahim kanaması denir.bu kanamanın yapısal sebepleri ve kronik medikal hastalıkların dışlanması ile konulan bir tanıdır.Gebelik komplikasyonları ve hormonal aktivite veya pıhtılaşmayı etkileyen ilaçlar gibi anormal kanamaya neden olan diğer sebeplerde ekarte edilmelidir
MENORAJİ
Menoraji şikayeti olan kadınlar için östrojen tedavisi kanamayı tamamen kesmek için rahim içi duvarı stabilize etmek için östrojen tedavisi tek başına kullanılabilir.Bu koşullar altında doktorlar genellikle biyopsi önerirler.Konjuge östrojenler ağızdan 1.25-5mg her 6 saatte bir ve 12-24saatlik periyodlarla alınabilir.
Gebelik kaybı (Düşük)
Herhangi bir gebelik kaybı, çiftler için ciddi acı ve üzüntü ile sonuçlanmaktadır. Çiftler, düşük gibi üzücü bir olayın doğal seyirde nasıl ve niçin oluştuğunu ve ne zaman tıbbi yardım almaları gerektiğini merak ederler. Düşük nadir bir olay değildir. Klinik olarak anlaşılan gebeliklerin nerdeyse % 15 – 20’si düşükle sonuçlanmaktadır
DÜŞÜK- GENETİK NEDENLER
Erken düşüklerde en önemli sebep muhtemelen kalıtsal faktörlerdir. Tüm ilk 3 ay düşüklerinde, tekil gebelikse(ikiz ya da üçüzlerde değil) sebep %50 – 60 genetik hasardır. Düşüğe en sık sebep olan genetik hasar, kromozom sayı ya da sayılarındaki anormalliklerdir.
DÜŞÜK- RAHİM ANORMALLİKLERİ
Ardışık düşük hikayesi olan kadınlarda %10 – 15 anormal rahim şekli vardır. Bu anormal şekillerden birisi, septalı rahim; merkezde kabarıklık ya da rahim içine doğru olan doku çıkıntıdır. Bu kalıtsal anomali sadece kadınların %3’ünde görülmekte ve bunların sadece yarısı üremede zorluk yaşamaktadır.
KANSER TEDAVİSİ VE KADIN KISIRLIĞI
Cerrahi kanseri tedavi etmek için üreme organlarını çıkarılması gereken durumlar dışında direkt olarak kısırlığa sebebiyet vermez. Karın içi cerrahide yapışıklıklar oluşabilir ve bu üreme organlarını birbirine bağlayabilir. Yapışıklıklar yumurtalıkların normal yumurta atımına veya fallop tüplerinin onu alıp taşımasına engel olabilirler.
POLİKİSTİK OVER SENDROMUNDA KILLANMA TEDAVİSİ
Androjen yapımını baskılamak, androjen reseptörlerini bloke etmek veya testosteronun dihidrotestosterona dönüşümünü 5a-reduktazı inhibe ederek azaltmak medikal tedavinin amacıdır.
İNSÜLİN DİRENCİ ve POLİKİSTİK OVER SENDROMU
PKOSun metabolik anormalliklerinin tedavisi tip 2 diabet gelişme ve kardiovasküler hastalık riskini azaltmaktadır. Insülin hassasiyetini artttırmanın en iyi yolu kilo vermektir. Diabet açısından yüksek riskte olanlarda kilo vermek metfrominden daha etkili bulunmuştur. Obez PKOSlu kadınlarda %5-10 kilo vermenin etkisi bildirilmiştir.
EKTOPİK GEBELİK
Endometriyal kavite dışına yerleşen gebelik (fallop tüpleri, over, abdominal kavite veya serviks). Her 1000 gebeliğin 10 veya 15’inde; yaş ,ırk ve bölgesel olarak değişiklik gösterir.Döllenmiş oositin uygunsuz taşınmasına ve uterus dışı yerleşimine yol açan tubal hasar veya azalmış tubal motilite görülme nedenidir.
OVER TORSİYONU
Adneksin bir kısmının veya tümünün mezenteri üzerinde belirgin enfarktüs ve doku iskemisi ile sonuçlanan kendi etrafında dönüşüdür. Genellikle over etkilenir fakat fallop tüplerinide etkileyebilir. Adneksin torsiyonu genel olarak over, tubal veya paratubal kitle ile ilişkilidir. Torsiyon riski gebelikte ve ovulasyon indüksyonu sonrası daha yüksektir.
SERÖZ YUMURTALIK KİSTLERİ
Seröz hücrelerle karakterize bir grup selim ve malign over tümörleridir. En sık rastlanılan epitelyal over tümörleridir.Malign olanları yüksek gradeli ve hızlı yayılma eğilimindedir. Tüm selim over tümörlerinin %20’sini oluşturur.
POLİKİSTİK OVER SENDROMU
Anovulasyona bağlı infertilitenin yaklaşık %75’i PKOS ile ilişkilidir. PKOS , hem klinik prezentasyon hem de laboratuar bulguları yönünden heterojen bir sendromdur. PKOS’a bağlı anovulasyonu olan hastaların çoğunda adet düzensizliği, oligomenore/amenore, klinik veya biyokimyasal olarak saptanmış hiperandrojenizm görülür
ENDOMETRİAL POLİP
Endometrial glandlar ve stromanın lokal aşırı büyümesi ve endometrium yüzeyinden öteye uzanan yumuşak tümörlerir. Bunlar en sık uterus fundusundadırlar ancak endometrial kavitenin herhangi bir yerinde olabilirler. Genellikle küçüktürler (birkaç mm) ancak tüm kaviteyi dolduracak kadar da büyüyebilirler.
POSTMENAPOZAL VAJİNAL KANAMA
Menapoz sonrasında kadınlarda olan vajinal kanama. Semptom olarak postmenapozal vajinal kanamanın hastanın uzun dönem sağlığını tehdit edilecek olayları dışlamak için değerlendirilmesi gerekir.
DÜŞÜK
Erken gebeliklerin çeşitli formlarda kaybı veya hatası: komplet, inkomplet, önlenemez, missed, septik düşükler ve düşük tehtidi. Komplet düşük: son adet tarihinin ilk gününden sonraki 20 haftadan önce oluşan veya fetus ağırlığı 500 gr.dan büyük olan gebeliklerin viabilite sınırına ulaşmadan önce sonlanmasıdır.
DIŞ GENİAL BÖLGENİN ALLERJİK KAŞINTISI
İrritan ve allergenlerin teması nedeni ile oluşan vulvar irritasyondur. Her yaşta görülebilmekle beraber, genellikle reprodüktif ve menepozal yaşlarda görülür. İrritanlar immünolojik veya primer karakterde olabilir
AĞRILI CİNSEL İLİŞKİ
Cinsel penetrasyon esnasında ortaya çıkan ağrıdır. Bu durum, tolere edilebilecek hafif rahatsızlık şeklinde olabileceği gibi, cinsel birleşmeyi tamamen engelleyecek veya bu iki uç arasında bir seviyede olabilir. Şiddetli durumlarda, ağrı vajinal spazma neden olabilir ve penetrasyonu tamamen engelleyebilir
PAP SMEAR
Düşük dereceli yassı intraepitelyal neoplazi (LGSIL), HPV, hafif displazi, servikal intraepitelyal neoplazi (CIN I) ile ilişkili değişiklikleri içerir. Yüksek dereceli yassı intraepitelyal lezyonlar (HGSIL) servikal karsinoma in situ (CIN I), CIN II ve CIN III’ü içerir.
RAHİM ANORMALLİKLERİ
Tek veya iki ayrı yarım oluşuma veya boynuza veya ortada septum (perde) olan tek rahime yol açan eksik rahim formasyonları anomalileri oluşturur. (Perde uterin kaviteyi parsiyel veya tam olarak bölebilir. Oluşan iki yarım eşit olmayan büyüklük veya hacme sahiptir.) En şiddetli formunda rahimağzının ve vajinal kanalın duplikasyonu görülebilir.
BARTOLİN ABSESİ
Bartolin bezlerinin biri veya her ikisinin infeksiyonu sonucu, şişlik ve/veya abse formasyonu oluşmasıdır. Genellikle bu olay tek taraflı ve belirgin ağrı ve şişlikle birliktedir. Sistemik semptomlar ileri olgular dışında minimaldir. Yetişkin kadınların %2 sinde, bir veya her iki Bartolin bezinin büyümesi veya enfeksiyonu gelişebilmektedir.
PREMENSTRUEL SENDROM
Menstrüel siklüsün ikinci yarısında, ortaya çıkan ve mentrüasyonla birlikte ortadan kalkan bazı rahatsızlıkların, günlük aktiviteyi engelleyecek ve tedaviyi gerektirecek boyutlarda oluşu premenstrüel sendrom adını alır.
PELVİK İNFLAMMATUAR HASTALIK
Pelvik inflamatuvar hastalık kadın üreme organlarının ciddi bir enfeksiyonudur. Bu enfeksiyonların %90-95’inden cinsel temas yolu ile geçen mikroorganizmalar sorumludur. Hastalık mikroorganizmaların vajinadan tüplere, yumurtalıklara, rahim ağzı ve rahme yayılması ile ortaya çıkar.
ANORMAL SERVİKAL SİTOLOJİ
Vaginal smear vagina, ektoserviks, endometriumdan, nadir de olsa yumurtalık, tüp ve periton boşluğundan vaginaya dökülen normal, anormal ve atipik hücrelerin mikroskop altında incelenmesidir.
SERVİKSİN PREKANSERÖZ LEZYONLARI
Serviksin prekanseröz lezyonları önce hekimin inspeksiyondaki deneyimine bağlıdır. Görülen kırmızı ve beyaz lezyonlar ve diğer epitel renk değişiklikleri değerlerdirilmelidir. Ancak kesin tanı biyopsi ve konizasyon materyalinin değerlendirilmesi ile mümkündür
RAHİMAĞZI KANSERİ
Rahim ağzı rahmin vajinaya açılan boyun kısmıdır. Rahim ağzı kanseri jinekolojik kanserler içinde 2. sıklıkta görülen kanserdir.
RAHİM KANSERİ
Rahim kasları ve her ay menstrual kanama ile dökülen hücreleri içeren iki ayrı tabakadan oluşur. Rahim kanseri, rahim içini döşeyen endometrial hücrelerden geliştiğinden endometrial kanser olarak da adlandırılır.
Rahim kanseri, üreme organlarının kanserleri içinde en sık görülenidir.
YUMURTALIK KANSERİ
Yumurtalık kanseri herhangi bir belirti vermeden ileri evrelere ulaştığı için jinekolojik kanserler içinde en çok korkulan kanserdir. Düzenli jinekolojik muayene dışında erken tanıda kullanılabilecek bir yöntem yoktur. Yumurtalık kanseri jinekolojik kanserlerin %25’ini oluşturur
İDRAR YOLU ENFEKSİYONU
İdrar yolu enfeksiyonu uretrit (uretra iltihabı), sistit (idrar torbası iltihabı) ya da pyelonefrite (böbrek iltihabı) sebep olabilir. Uriner yoldaki enfeksiyonlar kadınlarda daha sıktır. Bunun nedeni kadınlardaki uretral uzunluk ve uriner yolun travma ve seksuel aktivite sırasında patogenlere açık olmasının daha fazla olmasıdır.
DIŞ GEBELİK
Dış gebelik olgularının yaklaşık olarak yarısında daha önce geçirilmiş pelvik enfeksiyonlara (tüberküloz dahil iltihabi durumlar) rastlanır. Tübe komşu tümör varlığı veya endometriozis gibi adezyonların neden olduğu tübün kendi çevresinde dönerek boğulması da ektopik gebelik nedeni olabilir.
MYOM
Genellikle uterus kas tabakasında bir odaktan gelişen myomun rahimi büyütmesi ile ortaya çıkar. Ancak çok sayıda da olabilirler. Menopozda myomun küçüldüğü bilinmektedir; ancak %10 kadarında myom büyümeye devam eder.
CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR
Vajina ve rahimağzından normal olarak salgılanan sıvı, hafif sarıya çalan renksiz bir sıvıdır. Bu sıvının kendine has bir kokusu vardır. Akıntı artar veya renk ya da kokuda değişiklik olursa, bu durum genital yolların enfeksiyonuna yakalandığınızı gösteren bir belirti olabilir.
KILLANMA
Hirsutizm androjene bağlı duyarlı bölgelerde görülen erkek tipi kıllanmadır. Hirsutizm üreme dönemdeki kadınların %5-8’ini etkileyen,ve önemli derecede duygusal rahatsızlık yaratan bir durumdur.Androjen fazlalığı, bir cilt bulgusu olduğu için bir hastalık değil bir semptomdur. Akdeniz ve Asya etnik kökenlilerde göreceli olarak daha sık görülür
MEMEDE KİST
Kistik meme kitleleri, kadın sağlığında sıkça karşılaşılan durumdur. Meme kistleri, üreme çağındaki kadınların kabaca %50 ‘sinde olacağı tahmin edilmektedir. Yaklaşık ¼ kadın meme problemi nedeniyle tıbbi bakım gerektirmektedir; bunların çoğunda ele gelen kitle tarzındadır.
MEMEDEN SÜT GELMESİ
Memeden süt gelmesi durumunda prolaktin tayini yaptırmak gerekir. Prolaktin yüksekliği adet düzensizliğine ve yumurtlama kusuruna neden olabilir. Hipofiz bezinin MR incelemesi yapılmalı ve görme alanı bakılmalıdır. Medikal tedavi başlanmalıdır
MEME KANSERİ
Meme kanseri kanser ölümlerinin yaklaşık %18 ‘inden sorumludur ve ortalama yıllık araba kazasında ölenler ile aynı sayıda ölümle sonuçlanır. Yaşam boyu risk 1/10 ‘dur. Yıllık 185,000 yeni olgu, 48,000 ölüm söz konusudur. Kabaca her 3 dakikada yeni bir meme kanseri olgusu tanı alır ve her 11 dakikada bir meme kanserinden ölüm olur.
RAHİMİÇİ YAPIŞIKLIKLAR
Rahim içi müdahaleleri olan kadınlarda adet kanamalarında azalma ve süresinde kısalma olduğunda ilk yapılacak kavitenin değerlendirilmesidir. Cerrahi girişimlerden sonra fonksiyonel tabakanın hasarlanması sonucu duvarlar arasında yapışıklık olabilir
RAHİMİÇİ POLİPLER
Adet kanamalarının düzensiz olduğu anne adaylarında rahim içinde tespit edilen kalınlığın adet döneminde yapılacak ultrasonografide doğrulanması gerekir. Kontrol sonografisinde kalın saptanan rahim içinde polip olma ihtimali düşünülerek tanı yöntemleri kullanılır. Polipler büyükse gebeliği engelleyebilir ve alınmaları gerekir
JİNEKOLOJİK MUAYENE
18 yaş ve üzerindeki tüm kadınlar mutlaka her yıl jinekolojik kontrolden geçmelidir. Muayenenin adet kanamasının olmadığı bir dönemde yapılması gerekir. Muayene öncesindeki birkaç gün vajinal duş ve
PAP SMEAR TESTİ
Pap smear testi rahim ağzındaki prekanseröz lezyonları belirlemek için yapılan tarama testidir. Jinekolojik muayene sırasında rahim ağzından hücre sürüntüsü alınır. Bu hücreler patoloji laboratuvarlarında incelenir.
ERGENLİK PUBERTE
Püberte çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemidir. Püberte seksüel olgunluk dönemine verilen isim olup, büyümenin hızlanması, serpilme reprodüktif organların olgunlaşması (Şekil 1) ve psikolojik değişimlerle karakterizedir
VAJİNAL AKINTI
Sağlıklı bir kadında vajina, vajinal florayı oluşturan birçok mikroorganizma içerir. Normal vajinal salgılar kokusuz ve renksizdir. Cinsel aktivite, yaş, menstrual siklusun dönemi, genel sağlık durumu ve beslenme vajinal salgıda değişi
ADET GÖREMEME
Amenore bir semptom olup, menstrüel kanamanın olmamasını ifade eder. Amenore daima bir hastalık bulgusu olmayıp, fizyolojik de olabilir. Bu nedenle amenoreler fizyolojik ve patolojik olmak üzere iki gruba ayrılabilir
DİSMENORE (SANCILI ADET GÖRME)
Dismenore kelime anlamıyla ağrılı adet görmeyi ifade etmektedir. Ancak periyodik olan bu ağrı, diğer gastrointestinal şikayetler (bulantı, kusma, sık defekasyon), baş ağrısı, emosyonel bozukluklar ve çarpıntı ile de beraber olabilmekte
ANORMAL VAJİNAL KANAMA
Yirmibir günden kısa veya otuzbeş günden uzun süren menstrual sikluslar anormal olarak değerlendirilir. Menstrual kanamanın çok fazla olduğu, uzun sürdüğü veya iki kanama arasında lekelenme ve kanama görüldüğü durumlar,
ADENOMYOSİZ
Adenomyozis çoğunlukla 30'lu ve 40'lı yaşlarda görülür. Etyolojisi bilinmemektedir, ancak önerilen bazı teoriler vardır. Bunlardan bazıları hastalığı doğum sırasında ya da doğum sonrası endometrit olgularında endometriumun reaktif
ENDOMETRİT
Endometrit her abortus ve doğumdan sonra belli ölçülerde meydana gelen bir tablodur. Ancak servikal drenaj yeterliyse ve miyometrium bakteriler tarafından invazyona uğramazsa uterus kavitesi üç veya dört gün içinde
ENDOMETRİUMUN PREKANSERÖZ LEZYONLARI
Endometrial hiperplazi, östrojen hiperstimulasyonuna bağlı olarak endometriumun glandüler epitel vestromasında poliferasyonla seyreden ve çeşitli basamaklardan geçerek malign dejenerasyona uğrayabilen bir hastalık grubudur
ENDOMETRİOZİS
Endometriozis rahim içini döşeyen, endometrium olarak adlandırılan dokunun rahim dışında da bulunmasıdır. Endometriozis çoğunlukla yumurtalıklar, yumurtalık kanalları (tüpler) ve rahmin dış yüzeyinde görülür.
YUMURTALIK KİSTLERİ
Fonksiyonel kistler; Yumurtlamadaki bozukluklara bağlı olarak oluşan, genellikle ağrı yapmayan ve kendiliğinden kaybolan kistlerdir. Ağrıya neden oluyorsa veya büyüyorsa cerrahi olarak çıkartılması gerekebilir
AŞIRI TÜYLENME
Aşırı tüylenme yüz, göğüs, karın, sırt, kol ve bacakların üst kısmında uzun kalın ve sert tüylerin çıkmasıdır. Bu durum kozmetik bir problemin yanında hormonal bir düzensizliği de gösterir. Genellikle aşırı tüylenme kandaki androjenlerin
PELVİK AĞRI
Karnınızın alt kısmında aniden başlayan ağrılara yumurtalık kistlerinin dönmesi veya patlaması, rahim, tüpler ve yumurtalıklardaki enfeksiyonlar, myomların dejenerasyonu ve dış gebelik neden olur. Ani batar tarzdaki şiddetli
POLİKİSTİK OVER SENDROMU
Polikistik over sendromunda androjen miktarı artmış, yumurtlama ve adetler düzensiz veya yoktur. Ultrasonografik incelemede yumurtalıkların etrafında küçük ve çok sayıda kist vardır. Polikistik Over Sendromu sendrom üreme
MENSTRUAL SİKLUS DÜZENSİZLİKLERİ
Yirmibir günden kısa veya 35 günden uzun süren sikluslar anormal olarak değerlendirilir. Menstrual kanamanın çok fazla olduğu, uzun sürdüğü veya iki kanama arasında lekelenme ve kanama görüldüğü durumlarda hekime
PELVİK RELAKSASYON
Pelvik relaksasyon jinekologların sık karşılaştığı problemlerden birisidir. Pelvik relaksasyon üretra, vezika,uterus vagina ve onun üst-arka duvar ve rektumun alt-ön duvarındaki fasyalar ile bağlardan oluşan pelvik destek dokunun
İDRAR KAÇIRMA
Üriner inkontinans istemsiz idrar kaçırmaya verilen isimdir. Normalde, istirahat anında intraüretral basınç intravezikal basınçtan yüksek olmalıdır. Miksiyonda ise bu durum tersine döner. İstirahat anındaki intravezikal intraüretral basınç
TEKRARLAYAN DÜŞÜK
Düşük gebeliğin 20. haftadan (139 günden) önce sonlanmasıdır. Gebeliklerin düşükle sonlanma ihtimali kesin olarak bilinmemekle birlikte bu ihtimalinn %15-40 arasında olduğu düşünülmektedir. Gebelik ilerledikçe düşükle sonlanma ihtimali azalır.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.