Kadın Sağlığı

ADENOMYOZİS
Uterus kas tabakasında endometrial bez ve stromanın bulunmasıdır. Kadınların %10 ile %15’i arasında görülür.40-50 yaş arasındaki kadınlarda %60’a çıkabilir
ASHERMAN SENDROMU
Erken postpartum dönemde veya septik abortus sonrası yapılan küretajlara bağlı görülen uterus kavitesinde daralma veya yapışıklık olmasıdır
DISFONKSIYONEL UTERIN KANAMA
Klinik olarak nedeni saptanamayan düzensiz veya intermenstrüel kanamadır. 
ENDOMETRIAL KANSER
Endometrial dokunun malign değişimidir.Genellikle adenokarsinom, adenoskuamöz, berrak hücreleri veya papiller seröz hücre tipleri vardır. Kadın genital sistemindeki en sık görülen kanserdir
ENDOMETRİT
Rahimin iç döşeyici tabakasının genellikle enfeksiyon kaynaklı kronik enflamasyonudur. Bu terim gebe olmayan veya yeni gebe kalan kadınlarda kullanılır; korioamnionit gebe olan kadınlarda kullanılan terminolojidir
HEMATOMETRA
Normal çıkım yolundaki bir obstrüksiyona bağlı uterus kavitesinde kan birikmesidir. Obstrüksiyon, konjenital anomaliler, edinilmiş servikal stenoz veya neoplaziye bağlı olabilir.
INTERMENSTRUAL KANAMA
Normal menstruel sikluslar arasında kanamadır. Jinekolojiye başvuruların %10-15’i menstrüel bozukluk nedeniyle olmaktadır
DÜZENSİZ MENSTRÜEL KANAMALAR
Ritmik patern izlemeyen menstrüel sikluslar veya normal olarak düşünülenden belirgin fark gösteren paternde kanamalardır
MENORAJİ
Yoğun menstrüel kanama. Menoraji primer ve sekonder olarak ikiye ayrılır: sekonder olan klinik olarak tanımlanabilir bazı nedenler tarafından oluşur
POSTMENAPOZAL VAJİNAL KANAMA
Menapoz sonrasında kadınlarda olan vajinal kanamadır. Semptom olarak postmenapozal vajinal kanamanın hastanın uzun dönem sağlığını tehdit edilecek olayları dışlamak için değerlendirilmesi gerekir.
UTERİN ANOMALİLER : BİKORNUAT, SEPTAT, UNİKORNUAT UTERUS
Tek veya iki ayrı yarım oluşuma veya boynuza veya santral septum olan tek uterusa yol açan eksik uterus formasyonudur
UTERİN LEİOMYOM
Uterus içinde veya etrafında bulunan nadir durumlarda yayılabilen selim bağ doku tümörüdür. Kadınların %30’unda, elli yaş üzerindeki kadınların %40-50’sinde görülür.
UTERİN PROLAPSUS
Uterusun vajinal kanalın aşağısına inmesine neden olan normal destek mekanizmasının kaybıdır. Ekstrem durumda uterus vulvanın ötesine inerek vücut dışında bir konum alır. 
ERGENLERDE POLİKİSTİK OVER SENDROMU
Ergenlik dönemindeki kızlarda PCOS tanısı zor olsa da metabolik sendrom ile güçlü ilişkisi nedeniyle kapsamlı değerlendirme gereklidir. Androjen fazlalığı genelde bu grupta en güvenilir bulgudur, ve Ergen PCOS tanımı için yeterlidir.
PKOS OLAN ERGENLERDE METABOLİK RİSK
Bir adolesan kızda PKOS saptandıysa metabolik risk açısından mutlaka takip edilmelidir. PKOS’un tanımı içinde yer almasa da ,metabolik disfonksiyon ciddi bir risk oluşturur ve erken yaşta ortaya çıkabilir. Akantozis nigrikans ve trunkal obezite insulin direnci ile ilgili klinik durumlardır.
HORMON TEDAVİSİ ve ALZHEİMER HASTALIĞI
Alzheimer hastalığı nedeniyle demansı olan kadınlar için yapılan sınırlı klinik kanıtlara göre hormonal tedaviler demans semptomlarını iyileştirmemektedir veya hastalığın ilerlemesini yavaşlatmamaktadır.
SICAK BASMASI ANTİDEPRESANLAR
Yeni antidepresan ajanlar; vazomotor semptomların hormonal olmayan tedavisinde en çok umut veren ilaç grubudur. Bu ajanlar santral sinir sistemindeki birden fazla yerde özellikle serotonin, norepinefrin gibi nörotransmitterlerin salınım ve geri alımını etkiler. Sıcak
ANDROJENLER METABOLİK ETKİLERİ
Artmış androjenler tip 2 diabet, obezite ve metabolik sendrom için bağımsız bir risk faktörüdür. Genel popülasyona göre PKOS lu kadınlarda metabolik sendromun 4 kat daha sık görülür.
ERGENLERDE ADET DÜZENSİZLİĞİ
Çoğu adolesan menarştan sonraki 2 yıl içinde düzenli sikluslara kavuşsa da düzensizlik bazen 2 yıldan uzun sürebilir, sıklıkla da klinik değerlendirmeye ihtiyaç duymaz. İlk adet görülmesinden 1 yıl sonra %65’i yılda >10 düzenli adet görür ve 3 yıl sonra %90’ı yılda >10 düzenli adet görür.
AĞIZ SAĞLIĞI VE HORMON TEDAVİSİ
Alt ve üst çene kemiklerinde ve ağızda alveolar kemik kaybı düşük ağız hijyeni ve osteoporoz ile korelasyon göstermektedir. Postmenapozal kadınlarda alveolar kemik üzerine hormon terapisinin pozitif bir etkisi mevcuttur.
SADECE ÖSTROJEN TEDAVİSİ RAHİM KANSERİ
Sadece östrojen ile hormon tedavisi endometrıum kanser riskini arttırmaktadır. Epidemiyolojik araştırmalarda 5 ila 10 kat artmış risk ,östrojen kullanım dozu ve süresi ile endometrıum kanseri riski arasında ilişki saptanmıştır
ERGEN PKOSLULARDA ANDROJEN FAZLALIĞI
Ergen PKOS’luların büyük çoğunluğunda (>%80) androjen fazlalığı gözlenir. Adolesanlarda, ağır sivilce ve kıllanma gibi, androjen fazlalığının PKOS tanımı için değerlendirme gerektirir.
ERKEN MENAPOZ OVARYEN YETMEZLİK
Erken menapoz (≤40 yaş) veya primer ovaryan yetmezlik (POY) yaşayan kadınlar tıbbi olarak menapoza ortalama 51.3 yaşında giren kadınlardan farklı bir grup oluşturmaktadır.
GEBELİKTE ANDROJEN FAZLALIĞI
Gebelikte androjen fazlalığı durumu nisbeten nadirdir. Artmış androjen durumları gebeliğin devamı boyunca artan bir seyir gösterir, gebelik öncesi ise androjen fazlalığı anovulasyon ve infertiliteyle sonuçlanabilir.
KILLANMA TEDAVİSİNDE DOĞUM KONTROL HAPLARI
Mevcut doğum kontrol hapları 20 ile 50 µg arasında değişen etinil estradiol ve farklı progesteronlar içermektedir. Tüm düşük doz doğum kontrol hapları (20-35 µg arasında değişen etinil estradiol içerenler) sivilce ve kıllanma tedavisinde benzer etkinliğe sahiptirler.
POSTMENAPOZDA KALSİYUM
Postmenapozal kadınların referans günlük alımı (RGA) 1000-1200 mg elementer kalsiyumdur.
HORMON TEDAVİSİNİN BIRAKILMASI

Östrojen ve progesteron içeren hormon tedavilerine 3 yıl ara veren kadınlarda kardiyovasküler olay, kırık ve kolon kanseri riskinin plasebo alanlarla aynı olduğu gözlenmiştir. 

 

MENAPOZDA İDRAR YOLLARI SAĞLIĞI
Vajinal kuruluk, ağrı, ağrılı cinsel ilişki, sık idrara çıkma, gece idrara çıkma ve urgency postmenopozal kadınlar arasında oldukça sıktır. Kadınlarda idrar kaçırma sıklığı yaş ile artmaktadır .
İNSÜLİN DUYARLAŞTIRICI İLAÇLAR
İnsulin duyarlaştırıcı ajanlar rosiglitazon ve metformin ve pioglitazondur. Bu ilaçlar insuline bağımsız diabetes mellitus (DM) tedavisinde kullanılan standart ilaçlardır
PKOS KALP HASTALIĞI RİSKİ
Kalp hastalığına predispozisyon oluşturan bir kaç risk faktörünün varlığına dayanarak PKOS lu kadınların kardiyovaskülar hastalık için genellikle artmış risk altında olduklarına inanılır
HORMON TEDAVİSİ KARDİOVASKULER HASTALIK
Kardiyovasküler hastalık postmenapozal kadınlarda mortalite ve morbiditenin başlıca sebebidir. Majör primer önleme ölçütleri (sigaranın bırakılması ve dietin yanında) kilo verme, kan basıncını düşürme, düzenli egzersiz ve diyabet ve lipid kontroludur
HORMON TEDAVİSİ FELÇ (İNME)
Koroner arter hastalığı ve inme arteriyal damar hastalıkları olmalarına rağmen bu çok rastlanan durumlar üzerine postmenapozal hormonların etkileri benzer değildir.
KILLANMAYA YÖNELİK TEDAVİ PRENSİPLERİ
Çoğu kadın birincil basamakta tedavi edilebilir. Hirsutizm şiddetli ise, kıl büyümesi yakın dönemde ve hızla ilerliyorsa, ilk veya ikincil tedavi seçenekleri 6-12 ay etkili olmadıysa, serum testosteron konsantrasyonu normalin üst sınırından 2 kat yüksekse, metabolik sendrom varsa uzmana başvurmak gerekir.
KILLANMAYA YÖNELİK TEDAVİLERİN SÜRESİ
Hirsutizm tedavisinin belirgin bir değişiklik saptanana kadar 6-8 ay süreceğinin hastalara bildirilmesi önemlidir. İyileşme yavaştır ve önceden oluşan kıllar genellikle kaybolmaz.
MENAPOZDA KİLO ALIMI
Kilo alımı yaygın ancak kaçınılmaz değildir. Menapoz geçişi sırasında ortalama olarak 2.25-4.19 kg alınır. İleri yaşa kadar bazl metabolizma hızı azalır ve vücut ağırlığı artar.
KOGNİTİF YAŞLANMA
40 – 60 yaşlarındaki kadınlarda kısa süreli klinik çalışmalardan elde edilen limitli kanıt doğal menapoz sonrası önemli kognitif etkinin olmadığı gösterilmiştir.
HORMON TEDAVİSİ KORONER KALP HASTALIĞI RİSKİ
Kardiyovasküler hastalık postmenapozal kadınlarda mortalite ve morbiditenin başlıca sebebidir. Majör primer önleme ölçütleri (sigaranın bırakılması ve diyetin yanında) kilo verme, kan basıncını düşürme, düzenli egzersiz ve diyabet ve lipid kontroludur
HORMON TEDAVİSİ SÜRESİ
Hormon tedavisiyle ilgili en tartışmalı konulardan biri de tedavi süresidir. Uzun süreli takip verileri menapoz sırasında kullanılan 4-5 yıllık hormon tedavisinin meme kanseri riski ve mortalitesini arttırdığını, östrojen maruziyetinden sonra ara verilip kullanıldığında hafif daha geç başlangıçlı meme kanseri ile ilişkili olduğunu açıklığa kavuşturmuştur.
MENAPOZA YAKIN KILLANMA ŞİKAYETLERİ
Menapoz boyuncaki hirsuitizm tedavisi için kanıta dayalı bilgi yoktur. Bu yüzden bu dönemdeki tedavi tecrübeye dayanmaktadır. Menapozdaki Orta derece hirsuitizm östrojen tedavisinden fayda görebilir, sıklıkla drosperinon veya spironolakton gibi bir antiandrojenik ajanla kombine edilebilir.
MENAPOZDA EGZERSİZ
Fiziksel olarak aktif insanlar daha iyi bir metabolik profil, daha iyi bir denge, daha iyi bir algılama ve daha kaliteli bir yaşama sahiptir. Kalp hastalıkları, inme, kırıklar ve meme ve kolon kanserleri önemli şekilde daha az sıklıkla gözlenir
MENAPOZDA LİBİDO
Yaşam kalitesinin major belirleyicilerinden biri sağlıklı olma halidir, özellikle ileri yaşlarda.Fakat seksüalite tüm yaşlarda önemli bir belirleyici faktördür.
POSTMENAPOZAL KEMİK ERİMESİ
Postmenapozal osteoporoz maksimum kemik dansitesini sürdürmede yetersizlik ve menapoz sonrası hızlanmış kemik kaybından kaynaklanır.
KEMİK ERİMESİ HORMON TEDAVİSİ
Hormon tedavisi menopoz ya da sekonder amenore ile ilişkili kemik kayıplarını önlemede etkilidir. Hormon tedavisi yüksek kırık riski olmayan kadın popülasyonunda bile vertebra ve kalça kırıkları dahil bütün osteoporozla ilşkili kırıkların insidansını azaltır
PKOS LİPİD ANORMALLİKLERİ
PKOS lu kadınlarda lipid anormallikleri normal benzer kontrollere kıyasla önemli derecede artmış total kolesterol, LDL kolesterol ve trigliserid ile karakterizedir. Total HDL kolesterol ve HDL2 serum seviyeleri PKOS da normal kadınlardakinden önemli derecede düşüktür.
PKOS OBEZ HİRSUT KADINLARDA TEDAVİ
Obez kadınlarda ilk tedavi seçeneği yaşam stilinde değişiklik ile beraber olacak kilo verme ve belki de kilo verdirici ilaç kullanımı olmalıdır. Çünkü kıl büyümesi supresyonundaki etkinlik kilo kaybı olmadan çok zordur.
PKOSTA DİABET RİSKİ
PKOS’lu kadınların insulin rezistansına sahip oldukları ve diabetes mellitus riski taşıdıklarının öğrenilmesi bu hastalığın uzun süreli sağlıkta önemli olduğunu ortaya çıkardı
POSTMENAPOZAL ANDROJEN TEDAVİSİ
Intakt overleri olan postmenopozal kadınlarda genellikle androjen eksikliğine bağlı yakınmalar görülmemektedir ve rutin androjen replasmanı gerekmemektedir.
POSTMENAPOZDA TEKRARLAYAN İDRAR YOLU ENFEKSİYONU
Östrojen tedavisinin menopozda rekürren UTI profilaksisinde önemli bir role sahiptir. Postmenopozal rekürren UTI için intravajinal östrojen alan kadınlarla plasebo grubu karşılaştırıldığında önemli bir azalma gösterilmiştir
MENAPOZDA SEKSÜEL FONKSİYON
Biyolojik psikososyal faktörler ve sosyal ilişkiler kadın seksüel sağlığını belirleyen faktörlerdir. Bunlar tüm seksüel döngüyü negatif olarak etkileyerek,cinsel istek, uyarılma, orgazm ve menapoz ve sonrası tatminde önemli değişiklikler yaratmaktadır.
ANDROJEN AZALTICI İLAÇ
Siproteron asetat , klormadinon asetat ve dienogest parsiyel androjenik aktivite yerine antiandrojenik etkiye sahip kuvvetli oral aktif progestojenlerdir.
ANDROJEN KARŞITI İDRAR SÖKTÜRÜCÜ İLAÇ
Spironolakton , aldosteron antagonisti ve androjen reseptör antagonistidir. Doza bağımlı kompetitif androjen reseptör ve5 alfa reduktaz aktivite inhibitörüdür
URGE İDRAR İNKONTİNANS TEDAVİSİ
Urge tipi idrar kaçırma mesaneyi zamanında boşaltma, aşırı sıkışmadan kaçınma ile sıvı ve kafein alımı kısıtlaması gibi yaşam tarzı değişiklikleriyle başarılı bir biçimde tedavi edilebilir.
VAJİNAL ATROFİ
Vajinal atrofi menapozdan 4-5 yıl sonra klinik olarak görülebilir hale gelir ve subjektif şikayetler kadar objektif değişiklikler de bütün postmenapozal kadınların %25-50sinde mevcuttur.
ATEŞ BASMASI YAŞAM DEĞİŞİKLİKLERİ
Vazomotor semptomlar için tedavi seçerken, sıcak basmalarının yaşam kalitesindeki etkilerine bakarak karar verilen semptom şiddetini dikkate almalıyız.
YAŞLA DERİDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Yaşla olan derideki değişiklikler kademeli olarak meydana gelir ve en belirgin olarak yüzde ve güneş gören bölgelerde olur. Yaşlanma ile deri daha kuru hale gelir.
ZAYIF KADINLARDA KILLANMA
Tromboz için risk faktörü olmayan ve hirsuitizmi olan genç kadınlarda siproteron asetat veya drosperinon içeren oral kontraseptifler ilk seçenektir.
KANSER TEDAVİSİ ÖNCESİ SEÇENEKLER
Birçok kadın spermlerin ileride kullanılmak üzere dondurulup korunabildiğinin (kriyoperezervasyon) farkında ve kendileri için de kanser tedavisi öncesi yumurtalarının dondurulup korunabileceği konusunu düşünmektedir. Son yıllarda yumurtaların kriyoprezervasyonunda başarı artmıştır. Embriyo kriyoprezervasyonu sonucunda oluşan gebelik sayısı oldukça fazladır. Gebelik oranı taze embriyoların IVF yoluyla uterusa transfer edilmesi sonucu gebeliğin oluşma
KANSER TEDAVİSİ SONRASI EBEVEYN OLMA
Kanser tedavisi sonrası gebeliği planlayan çiftler birçok tercihi partnerleri onkologları ve infertilite uzmanları ile tartışmalı.Gebelik zamanlaması kanser tedavisi sonrası çok büyük önem arzedebilir. Teorik olarak gebeliğe bağımlı hormonlar meme kanserlerinin veya diğer bazı hormon-bağımlı kanserlerin büyümesini hızlandırabilir.
KANSER TEDAVİSİ SONRASI GEBELİĞE YÖNELİK SEÇENEKLER
Kocanın spermi ile inseminasyon fertilite kapasitesi bozulan veya kanser tedavisi öncesi semen kriyoprezervasyonu yaptıracak olan erkekler için faydalı bir işlemdir. Bu işlemde erkeğin semeni ovulasyon döneminde olan kadının uterusunda transfer edilmektedir
OSTEOPOROZ
Osteoporoz kemiğin dejeneratif bir hastalığıdır.Kadınların çoğu en yüksek kemik yoğunluğuna 30 ila 35 yaşları arasında ulaşırlar.Sonra,kemik yoğunluğu menapoza kadar %0.5-1 oranında yavaş yavaş düşer.Menapozu takiben beş yıl süre ile hızlı bir kemik kaybı olur
MENOPOZ
Menopoz adetlerin kalıcı bir şekilde kesilmesidir. Amerikada ortalama menopoz yaşı 51 ile 52 yaş arasındadır. Perimenopoz düzenli adetlerden menopoza geçişe tekabul eden dönemdir. Bu geçiş döneminde yumurtalıktaki yumurtaların azalmasından dolayı çatlama daha az sıklıkla olur.
NORMAL KIL BÜYÜMESİ
Kıl bizi soğuğa ve derinin tahriş edici edicilerine karşı korumaya karşı görevlidir.her bir kıl derinin alt tabakasında folikülden gelişir. Kıl şaftı ki bu derinin üzerinde gözüken parçasıdır; çekilirse ya da kesilirse; bu folikuller tamamen yok edilmedikçe uzamya devam eder.
ANORMAL KIL BÜYÜMESİ
Androjenler terminal kılların genelde erkeklerde hızlı ve kalın büyümesine sebep olurlar, aynı zamanda kelliğe de sebep olabilirler. Androjenler sebum üretimini artırırlar, bu da sivilce ve yağlı cilde sebep olur. Fazla androjenler ovülasyon (olgunlaşmış yumurtaların yumurtalıktan atılması) ve menstrüasyonu düzensizleştrir ya da yok olmasına sebep olabilirler.
PREMENSTRÜEL SENDROM
Premenstrüel sendrom (PMS), ortak bir endokrin (hormonal), fiziksel ve / veya psikolojik belirtiler özellikle adetin başlangıcından önce görünür, bu karakterizedir. PMS teşhis etmek nispeten kolaydır ve kadınların çoğu başarıyla tedavi edilebilir olmasına rağmen, gelişimine neden olan faktörler tam olarak anlaşılamamıştır
PREMENSTRUEL SENDROM TEDAVİSİ
MYOM TANI YÖNTEMLERİ
Manyetik resonas görüntüleme(MRG) spesifik yüsek frekanslı radyo dalgalarından enerji toplayarak bir resim üretir. Miyomlar gözüküyorsa miyomları bulmak için doktorunuz bu resmi değerlendirir. Oluşturulan resim miyomların boyutlarını ve yerlerini belirlemek için kullanılır
MYOM TEDAVİSİ
Eğer siz miyoma sahipseniz, mutlaka cerrahi işlem uygulanması gerekmemektedir. Ağrı yaşamıyor, basınç hissi olmuyor ya da aşırı miktarda kanamanız olmuyorsa, miyom boyutunda önemli bir değişiklik olup olmadığını öğrenmek için periyodik muayene genellikle yeterlidir.
MEME KİSTLERİ
Kistik meme kitleleri, kadın sağlığında sıkça karşılaşılan durumdur. Bunlarla baş etmeye çalışmak ise konservatif olarak izlemenin getirdiği bir tehdit nedeniyle bir meydan okumadır.Yazarlar, meme kistlerini, üreme çağındaki kadınların kabaca %50 ‘sinde olarak tahmin etmektedirler.
MEMENİN FİBROADENOMU
Fibroadenomlar, meme hastalıkları içinde 2. en sık görüleni ve memede kitlenin en sık nedenidir. Kadınların %2-3 ‘ünde (bazılarına göre %25 kadar çok)görülür.
MEME: FİBROKİSTİK MEME DEĞİŞİKLİKLERİ
Kist oluşumuna yol açan stromal ve duktal proliferasyon, yaygın kalınlaşma, siklik ağrı ve hassasiyet. Tüm kadınların %60-70 ‘inde görülür. En sık 30-50 yaşlar arasında, olguların %10 ‘u 21 yaşın altındadır.
MEMEBAŞI AKINTISI
Meme şikayetlerinin %5 ‘ini oluşturan sıkıntılı bir semptomdur. Meme problemlerinin %3-5 ‘i, emzirmeyen kadınların %5 ‘i, kadınların >%50 ‘si sekresyon tanımlar.
MEMEDE AĞRI (MASTODİNİ, MASTALJİ)
Mastalji, herhangi bir etiyolojiye bağlı meme ağrısı için kullanılan nonspesifik bir terimdir. Pek çok kadın yaşamlarının bazı noktalarında meme ağrısı yaşarlar.
MAMMOGRAFİ
Mammografinin geniş çapta kullanımı sonucu meme kanserinden ölüm oranları %30 oranında azalmıştır. Bununla beraber tüm kadınlar düzenli olarak meme görüntülenmesine tabi değildir. Yapılan bir çalışmaya göre 50 - 59 yaş arasındakilerin %39’unun, 60 - 69 yaş arasındakilerin de sadece % 36’sının bir önceki yıl çekilmiş mamografileri mevcuttur.
ERKEKSİ KILLANMA
Hirsutizm sadece artmış veya fazla kıl büyümesine denir. Idiopatik olabilir (hipertirikozis) veya androjen stimulasyonuna bağlı aşırı büyüme nedeniyle oluşur. Hipertirikozis ekstremitelerde artmış kıl içerir ve etnik, ırk veya ailesel kaynaklıdır. Bu hirsutizm olarak kabul edilmez.
ANORMAL ERGENLİK
Erken pubertesi (8 yaşından önce pubertal değişiklikler veya 10 yaşından önce siklik adet görme) olan tüm hastalar için, merkezi veya periferik ciddi bir olayın olasılığı değerlendirilmelidir. Erken puberte iki sınıfa ayrılır: gerçek veya GnRH’a bağlı ve GnRH kontrolünden bağımsız erken psödopuberte.
OBEZİTE
Artan yağ ve yağsız vücut kütlesi (ideal vücut ağırlığının %20 üzerinde olması, vücut kitle indeksinin [BMI] 28 üzerinde olması) artan sağlık riskleri ile ilişkilidir. Obezite kadınları erkeklerden daha fazla etkiler ve ergenlikte yaşlı kadınlar açısından özel bir sorun olmaktadır.
SPERMİSİDLER: KÖPÜK,KREM ve SUPOZİTUAR
Tüm spermisidal ajanlar spermle karşılaştığında immobilize eden veya öldüren ve genellikle nonoxinol 9 olan bir surfaktan içerirler.Mekanik bariyer oluşturdukları için her ilişki öncesinde vajene yerleştirilmelidir. Bu ajanların etkinliği yaş ilerledikçe artar ve diafram kullanan tüm yaş ve gelir düzeyi gruplarında aynıdır.
VAJİNAL KURULUK
Kaşıntı, iritasyon ve cinsel ilişki sırasında ağrıya neden olacak şekilde normal vajinal nemin kaybı. Nemin kaybı enfeksiyon ya da östrojen uyarısının azalması (atrofik değişiklik) nedeniyle olabilen vajinal fizyolojideki değişikliklere bağlı olabilir. Ayrıca yetersiz ya da uygun olmayan seksüel uyarı, seksüel fobi ya da ağrıya bağlı da olabilir.
SERVİKAL EROZYON
Altta yer alan servikal stromanın ortaya çıkışı ile sonuçlanan serviksin vajinal kısmının yüzey epitel kaybı. Servikal eversiyon (endoserviksin koyu kırmızı kolumnar epitelinin ortaya çıkması) sıklıkla servikal erozyon şeklinde yanlış olarak tanımlanmaktadır.
SERVİKAL POLİP
Endoservikal (daha sıklıkla) veya ektoservikal hücrelerden gelişen benign tümörlerdir. Jinekolojik hastaların %4’ünde görülür, serviksin en sık benign tümörüdür. En sık 40-50’li yaşlar (multipar kadınlar) görülür. Multipar kadınlarda daha sıktır, servikal enfeksiyon öyküsü, oral kontraseptif kullanımı görülme sıklığını arttırır
DOĞUM KONTROL HAPLARI
Hamilelik kadın yumurtalıklarının ürettiği yumurtanın erkek sperm hücresi ile birleşip, döllenmesi sonucunda gelişir. Doğum kontrol hapı, gebelik sırasında vücudumuzda bulunan hormonlar gibi çalışır. Yumurtalıkların yumurta üretmesine, rahim ağzından sperm geçişine engel olarak gebeliğin oluşmasını engeller.
ACİL KORUNMA YÖNTEMİ
Herhangi bir doğum kontrol yöntemi uygulamayan kadınlarda siklus ortası seksüel birleşmeden sonra bir ajanın kullanılması acil yöntemdir. İki değişik preparat vardır
BARİYER KORUNMA YÖNTEMLERİ
Bariyer yöntemler ilişki sırasında kullanılacak seçeneklerdir. Diafram ve kadın prezervatifi bayanların ilişki öncesinde takabilecekleri materyallerdir. Önemli olan doğru yerleştirmektir. Aksi takdirde seksten zevk alamama ve gebelik riski olabilir. Kadın prezervatifi cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma için kullanılmalıdır
ENJEKTABL KORUNMA YÖNTEMLERİ
Ülkemizde kontrasepsiyon amaçlı iki tip enjektabl steroid formulasyon mevcuttur. Bunlar her üç ayda bir 150mg dozda verilen medroksiprogesteron asetat (DepoProvera™) ve farklı progestin ve östrojen içeren aylık (Mesigyna™) kombinasyonlardır.
RAHİMİÇİ ARAÇ
RIA’lar piyasada farklı formlarda satılmaktadır. En sık kullanılan bakır T380A beş yıl korunma sağlar. Normal diyette alınan bakırdan daha az sabit erimesi olduğundan tüm bakır RİA’lar periodik olarak değiştirilmelidir. Çıkartılma zamanı RİA çıkartıldıktan sonra yenisi aynı visitte takılabilir.
YAŞLARA GÖRE KADINLARIN YAPTIRMASI GEREKENLER
Her dönemin kendine özel kontrolleri vardır. 20li yaşlardaki bir bayanla 50li yaşlardaki bir kadının beklentileri, şikayetleri ve koşulları benzer değildir. Jinekologlar kadın sağlığı alanında koruyucu hekimlik görevini de yaptıkları içindir ki yaşamın değişik yıllarındaki kadınlara ilgili taramaları yapmaktadırlar.
GENITAL HİJYEN
Kadın genital organlarından vaginanın en önemli özelliği zararlı bakterilere karşı kendini savunan mekanizmalara sahip olmasıdır. Laktobasil adı verilen bu bakteriler, vaginanın asit ortamında ürerler ve enfeksiyona yol açan bakterilerin çoğalmasına engel olurlar.
KENDİ KENDİNE JİNEKOLOJİK MUAYENE
Cinsel yönden aktif olanların basitçe yapabileceği bir muayenedir. Kenidini muayene etme üreme yolları enfeksiyonları ve kanserleri hakkında erken tanı konmasını ve yıllık kontrollerden daha önce hekime danışılmasını sağlar. Kişisel sağlık bakımı açısından kadınların vulvalarını ve memelerini kendilerinin muayene edebilmeleri önemlidir
KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ
Kendi kendine meme muayenesi yaklaşık 15 dakika sürer. Doğru teknik tüm memenin muayenesi için önemlidir.
FİZİKSEL AKTİVİTE
Sağlık ve psikolojik iyilik halini ve sağlıklı kiloyu düzenli fizik aktiviteleri ile sağlayabilirsiniz. Erişkin dönemde kronik hastalık riskini azaltabilmek için haftanın çoğu günü evde veya işte yaptığın günlük aktivitelerin üzerine 30 dakika orta zorlukta aktivite yapınız.
SAĞLIKLI DİYET
Günlük alınması gereken 6 sınıf yiyecek bulunmaktadır.
ÜLKEMİZDE DOĞURGANLIK VERİLERİ
2003 araştırmasına göre toplam doğurganlık oranı bir kadın için hayatboyu 2.23’dür. Kırsal kesimde bu 2.65, kentsel bölgede ise 2.06’dır. Geçmişteki araştırmalara bakıldığında kırsal-kentsel farkın kapandığı gözlenir. Kırsal yaşa bağlı doğurganlık hızı 15-19 arasında hızla artar ve 20-24 yaşlarda tepe yapar, sonra yavaşça azalır.
ÜLKEMİZDE AİLE PLANLAMASI
Geçmişte evli olan kadınlarda en fazla bilinen modern kontraseptif metodlar rahimiçi araç(%98), hap (%98), erkek prezervatifi (90), tüplerin bağlanması (%90), iğneler (%82); en az bilinen yöntemler de kadın prezervatifi (%14), acil kontrasepsiyondur (%16). Geleneksel yöntemlerden geri çekilme en fazla tanınanıdır (%94)
GÜVENLİ VE KEYİF VERİCİ SEKS
Cinselliği zevkle yaşayabilmek için kişinin kendi vücudunu tanıması önemlidir. Nelerden zevk alacağını, neleri isteyeceğini bilmek için vücudunu tanımalı, araştırmalıdır. Önyargılar ile değil bilimsel veriler ve profesyonel bilgilendirme ile doğruları öğrenmelidir. Bilgisiz olamak korkmayı, korkmak da endişeyi, endişe de birliktelikten zevk alamamayı sağlar.
GENÇ KADININ SEKSE İLGİ DUYMASI
Sekse ilgi duymayı şunlar etkilemektedir: Vücutlar, cinsiyet, cinsiyet hakkında neler hissedildiği, cinsel tercihler, yaşam, aşk, hayatımızdaki insanlara verdiğimiz değerler. Hayattaki en zor kararlar seks ile ilgilidir. Okul, kariyer, yaşam tarzı, ilişkiler, aileler için yaptığımız planlarımızı etkiler.
MASTURBASYON
Masturbasyon kişinin kendi cinselliği ile biraraya geldiği ve sadece kendine ait yer ve zamanda yaptığı özelidir. Özel hayatın bir parçası olan bu olayda destekleyici olmak, kızlara onlara ait özel alan bırakmak önemlidir. Masturbasyon, yanlış veya bir sorunun göstergesi değildir.
ERGENLİKTE CİNSELLİK
Ergenlik dönemi sadece fiziksel değişim değildir. Genç kızların duygu, düşünce, ahlak değerlerinde de farklılaşma olacaktır. Sadece ebevenleri ile etkileşim içinde olan çocuklar okul arkadaşlarıyla, yaşıtları ve karşı cins ile daha etkili iletişime girecekler.
ORGAZM
Cinsel uyarılma ve takip eden orgazm, Masters ve Johnson'un 1966'da gönüllü bireylerde yaptıkları orijinal çalışmada hem erkekler, hem de kadınlarda ayrıntılı olarak incelenmiştir ve dahası, bu orijinal çalışmayı günümüze kadar daha ayrıntılı olan bir çalışma takip etmemiştir.
BEKARET TESTİ
Bekaret sadece Türkiye’ye özel bir olgu değildir. Çin’de, Italya’da da bekaret önemli sosyal bir konudur. Bakire olmayan kızlar evlenilemez olarak nitelendirilip kendi ev halkı tarafından dışlanabilirler. Bekaret kızın ve kızın ailesinin onuru olarak algılanmaktadır.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.