MENORAJİ

Yoğun menstrüel kanama. Menoraji primer ve sekonder olarak ikiye ayrılır: sekonder olan klinik olarak tanımlanabilir bazı nedenler tarafından oluşur; primer olan prostaglandin yapımındaki bozukluk nedeniyle oluşur. Menoraji genellikle akut vajinal kanamadan ( en sık gebelik ve gebelik komplikasyonları ile ilişkili) ayrılır. Kadınların %10-15’i fazla menstrüel kanama yaşar.

Diabet, obesite, veya kronik anovulasyon (hastayı endometrial hiperplazi veya habaset açısından artmış riske sokar), sistemik hastalık, veya kanama diskrazileri ile ilişkili metabolik bozukluklar risk faktörleridir.

Menstrüel kanamanın anemiye yol açabilecek 80 mlden fazla olması, artmış lekelenme veya menstruel dönemde kullanılan hijyenik ürünlerin sayısında artış (objektif çalışmalar gerçek ölçülen kan kaybı ile zayıf korelasyon saptamışlardır) veya kansızlık (diğer anemi nedenleri yokluğunda, siklusta 80 mlden fazla menstrüel hacim, anemi için diagnostikdir.) belirtilerdir.

Tam kan sayımı, gebelik testi, pıhtılaşma profili (bazı durumlarda), pelvik ultrasonografi (düşünülen tanıya göre- sekonder kaynakların belirlenmesi ile sınırlı) gerekir.

Tedavi nedene bağlıdır. Nonsteroidal antienflamatuar ajanların primer menorajide menstrüel kaybı azalttığı gösterilmiştir. Bu nedenle alındıklarında kanama süresince sürekli alınmalıdırlar. Durdurulamayan menorajisi olan hastalarda veya ekstirpatif cerrahi veya endometrial ablazyon için hazırlanan hastalarda GnRH agonistleri ile tedavi düşünülebilir. Gereğinde demir ilavesi (300 mg PO günde 2 veya 3 kez ferrous sulfat veya glukonat ). Konjuge östrojen (20-25 mg IV) veya intramüsküler progestinler yoğunlukla kullanılır. Oral östrojen (konjuge östrojen 2.5 mg, mikronize östradiol 3-6 mg) akut dönemde kanama yavaşlayana veya durana kadar her 2 saatte bir verilebilir. Östrojen tedavisi sonrasında 20-25 gün devam ettirilir ve tedavinin son 10 gününde progestin eklenir. Östradiol ve norgestrel içeren kombine oral kontraseptifler (Ovral günde 4 tablet 3-5 gün boyunca veya kanama durana kadar, sonrasında kutu bitene kadar günde bir tane veya ilk gün 4 tablet, sonraki gün 3 tablet, sonrasında 2 tablet ve kutunun kalanını da günde tek tablet) kullanılır.

Endometrium intakt ise yüksek doz progestin (medroksiprogesteron asetat 10mg PO günde 3 kez veya 150-300 mg IM depo medroksiprogesteron asetat) akut uterin kanamayı durdurabilir. Nonsteroidal antienflamatuar ajanların (ör. Meklofenamat sodyum kanama boyunca günde üç kez 100 mg PO, mefenamik asit kanama boyunca günde üç defa 250 mg PO) kanama süresi boyunca alındığında menstruel kaybı %30-50 azalttığı gösterilmiştir.

Endometrial hiperplazi veya neoplazi açısından risk altında olan hastalar veya ilk tedaviye cevap vermeyenler endometrial biyopsi, histeroskopi veya tanısal küretaj olabilir.

Eğer kontrasepsiyon isteniyorsa oral kombine kontraseptifler, veya kontinü progestinler (oral, enjeksiyon veya intrauterin araç olarak), veya oral kontraseptifler (monofazik veya polifazik) mantıklı seçeneklerdir. Durdurulamayan menorajisi olan hastalarda veya ekstirpatif cerrahi veya endometrial ablazyon için hazırlanan hastalarda GnRH agonistleri ile tedavi maksimum 6 ay düşünülebilir. Maliyet ve yan etkiler bu yaklaşımı sınırlamaktadır.

Akut kontrol sağlandıktan sonra siklik östrojen/progestin tedavisi 3 ay devam edilmelidir. Bu sürede ilave diagnostik inceleme yapılabilir ve uzun dönem yönetim için planlar gerektiğinde yapılmalıdır.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.