YUMURTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Over stimülasyon protokolleri ile tek siklüsta normalden daha fazla oosit elde edilmekte ve aynı kohortta geniş değişkenlik izlenmektedir. Pek çok çalışma bu oositlerin morfolojilerini değerlendirilmiş ve daha yüksek fertilizasyon, embryo gelişimi ve gebelik oranı ile korelasyonunu incelemiştir. Dört yüzden fazla IVF siklüsü ile (> 4000 oosit ) yapılmış bir çalışmada daha fazla oosit toplanması ile, daha yüksek gebelik oranının o IVF siklusunda arttığı izlenmiştir. Kırılmış zonanın düşük fertilizasyon oranlarına neden olduğu gösterilse de gebelik oranları ile ilişkili morfolojik özellik izlenmemiştir.

Bir yaklaşım ICSI öncesi oositin görünümü değerlendirilerek o siklus sonundaki tedavi başarısı ile korele etmektir. Kontrollü ovaryen hiperstimülasyon sonrası hastalardan toplanan oositler farklı mayotik olgunluk gösterebilirler. Sadece MIIdeki (ilk polar cismin atıldığı) oositler ICSI için uygundur; MI( ilk polar cismin atılmadığı) yalnızca az sayıda MII oosit varsa kullanılabilir çünkü fertilizasyon oranları düşüktür. Profaz I deki (vesikül oluşumu başlayan) oositler diploid kromoza sahip oldukları için kullanılamazlar. Dev MII oositleri de çoğu kez triploidiye sebep oldukları için elenmelidir.

Granuloza hücrelerinin GAP bileşkelerinden mayoz inhibitörü maddelerin salınımı azaldığında germinal vezikulün bozulmasıyla profaz I den MII ye doğru mayozun ilerlemesi başlar.Bu aşamada fertilizasyon için uygun koşulların sağlanması için oositin hem sitoplazmik hem de nükleer olgunlaşmasını koordineli bir şekilde tamamlaması gerekmektedir. Bu aşamalardaki nukleer yada sitoplazmik olgunlaşmanın asenkronik olması değişik morfolojik anormalliklere yol açar.

Bu sorunlar kontrollü ovaryen hiperstimulasyon sırasında oksijen yetmezliğine yol açan folükule giden kan akımının azalması nedeniyle olabilir. Böyle ortamlarda büyüyen oositlerin yaşama şansının daha az olduğu gösterilmiştir. Hipoksi ayrıca sitoplazma içindeki ATP miktarını ve sitoplazmik organizasyonu da etkileyebilir.

Böyle bir senaryoda kalıtsal sitoplazmik eksiklik yada disorganizasyon implantasyon öncesi ve sonrası morfolojiyi sağlayan polar aksların oluşumunu bozulabilir. ICSI sırasında görülmese de polaritenin gelişim üzerine etkisi büyüktür. Bu polarize protein etkileri ile oluşan farklı hücre bölünmesi planları proteinlerin (e.g. leptin and STAT3) eşit olmayan şekilde dağılmasına yol açar. Bu yüzden daha önce belirtildiği gibi polaritenin bozulmasının atipik meridyonel yada ekvatoryal ayrılma planları ile ilişkili olduğu varsayılmaktadır.

Ayrıca ilk bölünmede mitokondirilerin oransız dağılması da blastomerlerde yetersiz ATP oluşumuna yol açarak normal hücre fonksiyonun görülmesini engelleyebilir. Hem proteinlerin hem de mitokondirilerin optimal olmayan dağılımı bölünmenin durmasına yada implantasyon potansiyelinin azalmasına yol açabilir.

İyi morfolojideki MII oositlerinde hafif granulasyon gösteren temiz bir sitoplazma, az bir perivitellin boşluk, salim bir ilk polar cisim ve renksiz zona pelusida mevcuttur Ancak toplanan oositlerin yarısından çoğunda en azından bir morfolojik anormallik görülür. Bu anormallikler sitoplazmik ve ekstrasitoplazmik olarak ayrılabilir. İlki sitoplazmanın granulasyonu yada renklenmesi, düz endoplazmik retikulumun agregasyonu, vakuolizasyon, refraktil cisimler gibi kaynaşmaları içerir. Bir dereceye kadar oositlerdeki özel dismorfik görünümler normaldir. Bazılarıysa oosit kompetansını azaltan iç eksiklikleri işaret eder.

Bir grup oosit morfolojisi ile fertilizasyon arasında bir ilişki bulamazken ICSI sonuçlarının oosit morfolojisiyle bağlantılı olduğuna dair kanıtlar vardır. Bir başka grup normal oositlerin transferiyle gebelik oranını %24 , sitoplazmik anormallikleri olan oositlerin transferiyle gebelik oranlarını %3 olarak göstermiştir. Benzer sonuçlar bir başka çalışmada izlenmiştir; bu çalışma normal oositlerin transferiyle gebelik oranını %29.4, koyu sitoplazması olan oositlerin transferiyle gebelik oranlarını %5.5 olarak göstermiştir. Bu bulgu ayrıca granuler sitoplazması olan oositlerde düşük hamilelik oranları (%12.8) olduğunu gösteren çalışmalarla desteklenmiştir. Yerleştirilen embryoların hiç birinde dismorfik bozukluk olmayan hastarda belirgin olarak daha az preklinik hamilelik kaybı izlenmiştir(olmayanlarda oran %20, multiple dismorfizim olanlarda oran %58.3).Tedavi sonucuna bu olumsuz etki dismorfik görünümlü oositlerdeki yüksek anöploidi oranıyla açıklanabilir.

Ekstrasitoplazmik anormallikler, oosit şeklindeki düzensizlikler, perivitellin boşluğun genişlemesi, boşlukta debris oluşumu, ilk polar cismin fragmantasyonu, ve oolemma ve zona pelusidanın anormal yapısını içerir. Bu durumların bazıları ICSI sonrası yaşam şansını, azaltır ancak fertilizasyon ve embryo kalitesini etkilemezler.

Ancak düzgün bir yüzeyi olan salim bir ilk polar cisim, fertilizasyon ve embryo kalitesi için ve implantasyon ve hamilelik oranları için olumlu bir prognostik değerdir. Bu durum fragmente ilk polar cismin, büyük perivitellin boşluğun ve sitoplazmik inkluzyonların embryo ve zigot kalite yüzdesi üzerine negatif etkisi olduğunu gösteren diğer çalışmaları destekler. İlk polar cismin morfolojisinin prognostik değeri ayrıca in vitro oositlerin incelenmesi ile de gözlenmiştir. Mayotik olgunlaşmanın sonlandığını gösteren ilk polar cismin atılımı kolay gözlenebilen bir durumdur. In vivo olarak aspirasyon öncesi MII fazında uzun süre kalmanın ilk polar cismin dejenerasyona yol açarak fazla maturasyon oluşturduğu bunun da gelişim potansiyelini olumsuz etkilediği düşünülür.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.